Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е052ЕМ)

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Izborni predmet na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije,
Signali i sistemi, Fizička elektronika
2+0+3 5

Obaveštenja


22.01.2018. Objavljeni su rezultati februarskog roka

Objavljeni su rezultati februarskog roka.

Uvid u radove je u sredu, 14.02.2018 u 11:00 u lab 69.


22.01.2018. Objavljeni su rezultati januarskog roka

Objavljeni su rezultati januarskog roka.

Uvid u radove je u sredu, 24.01.2018 u 13:00 u lab 69.


14.01.2018. Objavljeni su osvojeni poeni na testovima sa vežbi i sa završnog rada u laboratoriji

Objavljeni su osvojeni poeni na testovima sa lab. vežbi i osvojeni poeni na završnom praktičnom radu u laboratoriji.

Eventualne greške treba prijaviti e-mailom na adresu certic@etf.rs. Uvid u testove će biti moguć u utorak, 16.01. neposredno posle ispita, ili u terminu kada bude uvid u radove posle januarskog roka.


27.12.2017. Predispitne konsultacije

U četvrtak, 28.12.2017. u redovnom terminu predavanja (10:15) održaće se čas na kome će biti rađeni primeri ispitnih zadataka.


19.12.2017. Objavljen je raspored termina za završni praktični rad u laboratoriji i preliminarni raspored termina za nadoknadu

Objavljeni je raspored termina za nadoknade propuštenih vežbi iz drugog ciklusa.

Objavljen je raspored studenata po grupama i raspored termina za završni praktični deo ispita. Trudili smo se da ispunimo sve vaše želje pristigle mailom u predviđenom roku. Možete međusobno menjati termine, s tim da vodite računa da sada prilikom zamene menjate i varijantu završnog koju radite. Zamene treba prijaviti e-mailom na adresu certic@etf.rs.

Za izradu praktičnog rada važe sva pravila koja inače važe za polaganje ispita (nije dozovljena upotreba bilo kakvih pomoćnih sredstava, mobilnih telefona i slično i svako odstupanje od ovih pravila će biti sankcionisano). Svi studenti merenja rade samostalno. U okviru završnog praktičnog rada svi studenti rade osnovna merenja na osciloskopu (inicijalno podešavanje osciloskopa, merenja naponskih nivoa i vremenskih parametara signala). Slučajno je generisan raspored za drugi deo praktičnog rada. U tabeli se ovaj podatak vidi u koloni varijanta:

  1. NI ELVIS okruženje - merenje otpornosti, merenje napona i struje,
  2. Merenje otpornosti, merna nesigurnost - analogni i digitalni instrumenti,
  3. Proširenje mernog opsega instrumenta, ulazna otpornost realizovanog instrumenta - merenje i proračun,
  4. Provera karakteristika voltmetra kada se mere naizmenični naponi (klasa tačnosti, ulazna otpornost - neposredno i posredno merenje, merenje nesinusoidalnih napona - TRMS instrumenti),
  5. Jednostrano i dvostrano ispravljanje - osetljivost, prinicp rada instrumenata sa ispravljačlim kolima.

Merenja koja se rade na osciloskopu - radićete na jednom od dva digitalna osciloskopa ( TBS 1000B-EDU i TDS 2002). Oba osciloskopa ste imali prilike da koristite na vežbama. Pri samom merenju dozvoljeno je koristiti sve pomoćne opcije koje osciloskop nudi, a prilikom odgovaranja na pitanja će biti provereno vaše znanje o principima na kojima radi osciloskop kao i o konkretnim mernim procedurama vezanim za merenje naponskih nivoa, vremenskih intervala, srednje vrednosti napona, trajanja usponskih i silaznih ivica.


12.12.2017. Korigovan raspored termina do kraja semestra

Objavljeni je korigovan raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja do kraja semestra. Promena se odnosi na termin grupe 10, koji je sa 19.12. pomeren na 14.12. u 10:00.

Završni praktičan rad u laboratoriji je predviđen za subotu, 23.12., ponedeljak 25.12. i utorak 26.12. Svaki student radi završni praktičan rad u tajanju od ukupno 60 minuta (30 minuta za merenje na osciloskopu i 30 minuta za merenje koje je deo neke od preostalih lab. vežbi). Radi se samostalno, a na raspolaganju je uputstvo za merenje slično (samo manje detaljno) kao ono koje imate na raspolaganju na vežbama. Studentima se na slučajan način dodeljuju termini kao i kombinacija merenja koju treba da urade (i koja je unapred poznata, odnosno biće objavljena zajedno sa rasporedom termina). Studenti kojima neki od termina ne odgovara zbog drugih fakultetskih obaveza, mogu da pošalju e-mail (certic@etf.rs) najkasnije do ponedeljka, 18.12. u 12:00, mail treba da sadrži ime, prezime, broj indesa, termine koji ne odgovaraju i razlog zašto ne odgovaraju. Pri formiranju rasporeda, trudićemo se da uvažimo sve razumne zahteve, u granicama definisanih termina.


25.11.2017. Drugi ciklus vežbi

Drugi ciklus laboratorijskih vežbi počinje u ponedeljak, 27.11.2017. prema rasporedu termina. Prilikom prvog dolaska u laboratoriju u drugom ciklusu, parovi 1 i 2 rade vežbu 5, parovi 3 i 4 vežbu 6, parovi 5 i 6 vežbu 7, parovi 7 i 8 vežbu 8. U sledećem terminu, parovi 1 i 2 rade vežbu 6 i tako redom. Posle vežbe 8 sledi vežba 5.


17.11.2017. Raspored nadoknada za prvi ciklus i raspored termina do kraja semestra

Objavljeni je raspored termina za nadoknade propuštenih vežbi iz prvog ciklusa. Za prvi ciklus neće biti više termina za nadoknade (osim u opravdanma razlozima, duže odsustvo s nastave zbog bolesti i slično). Kolegama i koleginicama koji su propustili dve vežbe (Bojan Denda, Kristina Janjić, Ilija Nešović, Đorđe Stojanović, Stefan Trifković) omogućeno je da obe vežbe rade u terminima nadoknadi, s tim da nemaju pravo na nadoknade u preostalom delu kursa i, s evenetualnim propuštanjem neke od narednih vežbi, gube pravo da rade vežbe. Skreće se pažnja svim studentima da je broj raspoloživih termina za nadoknade mali, i da treba da se potrude da redovnije dolaze na vežbe ili sami nađu zamene za termine koji im ne odgovaraju.

Objavljeni je raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja do kraja semestra, drugi ciklus vežbi počinje u ponedeljak, 27.11. Molimo vas da pažljivo pogledate raspored s obzirom na to da nije do kraja bilo moguće održati dinamiku "jedna vežba po nedelji" za sve grupe. Subota 16. decembar je radna. Veliki broj termina za završni je predviđen za subotu 23. decembar.


28.10.2017. Raspored termina za ceo prvi ciklus

Objavljeni je raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja za ceo prvi ciklus. Raspored termina do kraja semestra biće objavljen krajem nedelje. Podsećamo vas da na vežbe treba da dolazite redovno jer je broj termina za nadoknadu ograničen.


19.10.2017.Konačan spisak studenata za laboratorijske vežbe

Objavljeni je konačan spisak studenata sa rasporedom po grupama. Žutom bojom su naznačeni studenti čiji se raspored promenio. Molim vas da obratite pažnju na to koju vežbu treba da radite pri prvom dolasku u laboratoriju.


19.10.2017. Spisak studenata i raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljeni je preliminaran spisak studenata sa rasporedom po grupama kao i raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja. Svoj termine možete pronaći tako što tražite zelena ili roze polja sa oznakom svoje grupe, na primer, za grupu 3 to su polja EM03. Ostali termini u tabeli za vas nisu važni (označavaju druge aktivnosti koje se odvijaju u lab. 69). Takođe nije važna boja vaše grupe (da li je zelena ili roze). Spisak, kao i raspored temina, nije konačan. Konačan spisak i raspored po grupama biće objaljven u petak popodne, posle vaših žalbi (termin za žalbe na spisak je petak, 20.10. u 12:00 u kabinetu 68). Raspored termina je objavljen samoza prvu nedelju. Mi se nadamo da ćemo uspeti da održimo dinamiku "jedna vežba u fiksnom terminu jednom nedeljno", što znači da bi se ovaj raspored termina ponavljao iz nedelje u nedelju. Konačan raspored termina zavisi od kalendara nastave.

Studenti koji su ranijih godina radili vežbe a nisu položili ispit, treba da se jave mailom početkom decembra, da bismo im organizovali završni praktičan rad u laboratoriji.

U prvom ciklusu, rade se četiri vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje, 2. Merenje naizmeničnih struja i napona, efektivna, srednja i maksimalna vrednost, 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata, 4. Osnovna merernja pomoću osciloskopa.

Vežbe se rade u lab. 69. Svaki termin traje dva sata i počinje "u pun sat". Molimo vas da ne kasnite, da biste stigli da uradite sve što je predviđeno. Od vas se očekuje da pre dolaska na vežbu pogledate uputstvo za vežbu.

U prvom terminu predviđenom za neku grupu, parovi 1 i 2 rade vežbu 1, parovi 3 i 4 vežbu 2, parovi 5 i 6 vežbu 3, parovi 7 i 8 vežbu 4. U sledećem terminu, parovi 1 i 2 rade vežbu 2 i tako redom dok ne uradite prve četiri vežbe. Posle vežbe 4 sledi vežba 1.

Molimo vas da na vežbe dolazite redovno i na vreme. Ukoliko vam neki od termina ne odgovara, možete se menjati, pri čemu treba voditi račna o tome da se možete menjati samo s nekim ko u tom treminu radi vežbu koju i vi treba da radite (u svakom terminu svaku vežbu može raditi maksimalno 4 studenta).


11.10.2017. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do srede, 18.10.2017. u 15:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Vežbe počinju u ponedeljak, 23.10.2017. Raspored za prvu nedelju biće obavljen u petak, 20.10.2017. U prvom ciklusu, rade se četiri vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje, 2. Merenje naizmeničnih struja i napona, efektivna, srednja i maksimalna vrednost, 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata, 4. Osnovna merernja pomoću osciloskopa.

Prijavljivanje za vežbe:


02.10.2017. Obaveštenje o planu nastave za školsku 2017/2018 godinu

Predavanja, lab. vežbe, ispit i sve ostale aktivnosti vezane za ovaj predmet su zajedničke za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (13Е032ЕМ), Signali i sistemi (13Е052ЕМ) i Fizička elektronika (13Е052ЕМ). Predavanja drže doc. Jelena Ćertić i doc. Milica Janković.

Predavanja su počela, prema rasporedu, u prvoj nedelji nastave. U toku prve nedelje predavanja, u oba termina P1 i P2 odžano je prvo, uvodno predavanje.

Počevši od druge nedelje nastave, svi studenti, bez obzira na modul, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):